บริการยื่นวีซ่าฯ เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร

วีช่า ประเทศเกาหลีใต้

Last update: 09/01/2020


VISA Waiver Agreement

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา งานนิทรรศการ หรือเยี่ยมครอบครัว (General Visit) ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า และอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน 90 วัน หากเป็นการไปทำงาน ฝึกงาน เรียน วิจัย แข่งกีฬา หรือกรณีใดๆ ที่ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าจ้างจากประเทศเกาหลี จะต้องมายื่นขอวีซ่า โดยยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลี       

ในการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้นั้น อาจมีการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม ทางสถานทูตฯเกาหลีแนะนำให้เตรียมเอกสารดังกล่าวเผื่อไว้ให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีการเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานพร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่  โดยเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
1.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
2.หลักฐานการจองที่พัก
3.แผนการท่องเที่ยว
4.หนังสือเชิญจากประเทศเกาหลี
5.หลักฐานการทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
6.หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินในประเทศไทย
7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 


รายชื่อประเทศที่ต้องมีวีซ่าอื่นๆที่ไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยวในประเทศไทย และจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานการอยู่ที่ไทย หรือมีวีซ่าไทยระยะยาวอย่างน้อย 2 ปี หรือมีใบถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจึงจะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีที่สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยได้


บังคลาเทศ, จีน, คิวบา, อียิปต์, กานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, เปรู, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, ซูดาน, ซีเรีย, ยูเครน, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม ,มาซิโดเนีย, โคโซโว, คิวบา , ปาเลสไตน์ , อิรัก , เยเมน , อัฟกานิสถาน , คาเมรูน , โซมาเลีย , แกมเบีย , เซเนกัล
 

กรณียกเว้นสำหรับสัญชาติที่จำเป็นจะต้องมีวีซ่าระยะยาวในประเทศไทย แต่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ที่ไทยต่อเนื่องเกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับวีซ่าระยะยาวที่ไทย คือ
1. บุคคลที่มีวีซ่าติดตามครอบครัวไทย
2. นักการทูต บุคคลที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ และบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้มาประจำการที่ประเทศไทย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจต่างๆเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้


รายชื่อประเทศที่ต้องยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการตรวจวัณโรคเพื่อจะยื่นขอวีซ่าเกาหลีระยะยาว(มากกว่า 90 วัน)ที่สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย

เนปาล, ติมอร์ตะวันออก, รัสเซีย, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, บังกลาเทศ, เวียดนาม, ศรีลังกา, อุซเบกีสถาน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, จีน, กัมพูชา, คีร์กีซสถาน,ไทย, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์,ลาว

*รายละเอียดข้อบังคับการตรวจวัณโรคสำหรับผู้สมัครวีซ่าระยะยาว *
 
ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า
1. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า
※ กรุณาโหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าและกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า  แบบฟอร์มยื่นสมัควีซ่า 1.pdf  +  แบบฟอร์มยื่นสมัควีซ่า 2.pdf
2. เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียมขอวีซ่า (ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันเดียวกันเท่านั้น)
3. กดคิวหมายเลข 1 และนั่งรอ
4. ยื่นเอกสารทั้งหมด ก่อนเวลา 11.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์, ยกเว้นวันหยุดราชการ)
5. จ่ายค่าธรรมเนียมขอวีซ่า Visa Fee


***เอกสารที่ไม่ได้ออกโดยองค์กรในประเทศไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร ***

** หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามที่กำหนดข้างต้น ทางสถานทูตฯ จะไม่รับพิจารณาคำร้องขอยื่นวีซ่า  **

** เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมจะไม่คืนในทุกกรณี ***

**  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือรับวีซ่าแทน กรุณายื่นหนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้รับมอบอำนาจ และทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**
หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ

ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี และการขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

​ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือแจ้งการปฏิเสธวีซ่าแก่สถานทูตเกาหลีได้


สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์: koembth0404@mofa.go.kr
เว็บไซต์: http://overseas.mofa.go.kr/th-th/index.do

เวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่า
8.30 – 11.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาในการรับวีซ่า
13.30 – 16.00 น.

- ใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการในการพิจารณาเอกสารขอวีซ่าทั่วไป (ไม่นับรวมวันสมัคร)
- ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการในการออกวีซ่า สำหรับผู้ที่มีเลขวีซ่ามาแล้ว (ไม่นับรวมวันสมัคร)


สถานทูตฯไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทางโทรศัพท์
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่ koembth0404@mofa.go.kr เท่านั้น
 

 ​เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าที่จำเป็นต้องทุกประเภท
1. แบบฟอร์มขอวีซ่า 2 ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป (พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. พาสปอร์ตของผู้ยื่นขอวีซ่า และสำเนา 1 ชุด
3. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)


Source: http://overseas.mofa.go.kr/th-th/brd/m_3135/view.do?seq=700029&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1