บริการยื่นวีซ่าฯ เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร

วีช่า ประเทศแคนาดา

Last update: 19/12/2019


วีซ่าท่องเที่ยว  Temporary Resident Visa (TRV)

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

 • ใบสมัครขอวีซ่าพร้อมลายเซ็นที่กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน [IMM 5257] http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.pdf และ Family Information [IMM 5645] http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5707E.pdf
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว (ขนาดของใบหน้า 3.1 x 3.6 ซม.) จำนวน 2 รูป (ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ตัวอย่างรูปถ่าย http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว $100 + Biometric $85 + VFS 471 บาท
 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองการทำงาน หรือจดหมายรับรองบริษัท
 • หลักฐานรับรองทางด้านการเงิน  (ตัวจริง)
 • จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝากของผู้รับผิดชอบทางการเงินของผู้เดินทาง ซึ่งต้องมีอายุเกิน 12 เดือน
 • จดหมายรับรองจากนายจ้างผู้รับผิดชอบทางการเงินของนักเรียน โดยระบุรายได้ต่อเดือน ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า

 
Checklist : http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5484E.pdf
ค่าธรรมเนียมวีซ่า https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/fees.asp#temporary


วีซ่านักเรียน Study Visa/Study Permits

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • ใบสมัครขอวีซ่านักเรียนพร้อมลายเซ็นที่กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน สำหรับเรียน 6 เดือนขึ้นไป (IMM1294E) https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm1294e.pdf  และ Family Information (IMM5645E) https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5645e.pdf
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว (ขนาดของใบหน้า 3.1 x 3.6 ซม.) จำนวน 4 รูป (ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ตัวอย่างรูปถ่าย http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุมากกว่าภาคการศึกษาสุดท้ายที่เรียนในประเทศแคนาดา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว $150 + Biometric $85 + VFS 471 บาท 
 • จดหมายตอบรับการเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยจะต้องมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้
  • ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของนักเรียน
  • วัน เดือน ปีเกิด
  • วิชาที่เรียนพร้อมระดับการศึกษา
  • วันที่เริ่มและจบภาคการศึกษา
 • สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาในมณฑล ควิเบค (Quebec) จะต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอใบรับรองจาก รัฐบาลมณฑลควิเบค (Caq-Quebec Certificate Of Acce- ptance) ซึ่งออกโดย กระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของมณฑลควิเบค
 • หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา เช่น ใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Latest Transcript) และประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาล่าสุด
 • หลักฐานรับรองทางด้านการเงิน (ตัวจริง)
 • จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝากของผู้รับผิดชอบทางการเงินของนักเรียน ซึ่งต้องมีอายุเกิน 12 เดือน
 • จดหมายรับรองจากนายจ้างผู้รับผิดชอบทางการเงินของนักเรียน โดยระบุรายได้ต่อเดือน ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า
 • นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  • ใบมอบอำนาจจากผู้ปกครอง (รับรองโดยสำนักงานกฎหมาย) มอบอำนาจให้บุคคลที่พัก ณ ประเทศแคนาดาเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉิน เช่นนักเรียนเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน และในกรณีใด ๆ ที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย
  • ใบรับมอบอำนาจเป็นผู้ปกครอง (รับรองโดยสำนักงานกฎหมาย) โดยบุคคลที่พำนักในประเทศแคนาดารับรองว่าจะเป็นผู้ปกครองและดูแลนักเรียนในกรณีฉุกเฉิน เช่นเกิดการเจ็บป่วยกะทันหันและในกรณีใด ๆ ที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย
 • นักเรียนที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำหรับผู้ที่เรียน 6 เดือนขึ้นไป) ยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพ โดยจะได้รับแบบฟอร์มหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว

 
Checklist : http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5483E.pdf
Custodian Declaration [IMM 5646] http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf
ค่าธรรมเนียมวีซ่า https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/fees.asp#temporary
 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน
เมื่อได้รับวีซ่าแล้วนักศึกษาควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เอกสารที่ได้รับเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เอกสารที่กล่าวคือ สติ๊กเกอร์ที่ติดในหนังสือเดินทาง หมายถึงใบอนุญาตเข้าเมือง จะระบุว่านักศึกษาจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้กี่ครั้ง และวันที่ Expiry Date หมายถึงวันสุดท้ายที่นักศึกษาจะสามารถเข้าประเทศแคนาดาได้ เอกสารแผ่นใหญ่ (Student Authorization) เป็นเอกสารแสดงว่านักศึกษาได้รับอนุญาตให้ อาศัยและศึกษาในประเทศแคนาดา โดยปกติจะมีอายุเพียงหนึ่งปี ถ้าประสงค์จะศึกษาต่อนักศึกษาจำเป็นต้องต่ออายุนักเรียน จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแคนาดา ถ้าไม่มี เอกสารสองแผ่นนี้แนบในพาสปอร์ต

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา
อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
 
วันทำการ
เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศแจ้งล่วงหน้า )
 
เวลาดำเนินการ
ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา เปิดทำการเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เวลายื่นคำขอ 09.00 น. – 17.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ: +662 118 7007
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com
 
สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม
990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-646-4300
แฟกซ์ 02-646-4336

Email: bngkk@international.gc.ca
Immigration & Visa inquiries: bangkok-im-enquiry@international.gc.ca
Website: 
https://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/index.aspx?lang=eng

 
Last update: 20/12/2019