บริการยื่นวีซ่าฯ เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร

วีช่า ประเทศอังกฤษ

Last update: 19/12/2019

 

วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa)

หากท่านเป็นผู้ใหญ่และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรในฐานะนักท่องเที่ยวหรือเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อน ท่านควรยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไป (General Visitor) นอกจากนี้ท่านจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากท่านมีความประสงค์จะมาเยี่ยมเยียนสมาชิกภายในครอบครัวบางราย (เช่น ลูกพี่ลูกน้องของท่าน หรือสมาชิกภายในครอบครัวโดยตรงที่ไม่ได้มีถิ่นฐานพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร)
ในการเดินทางไปสหราชอาณาจักรในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไป ท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ท่านมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ท่านมีความตั้งใจที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (หรือ 12 เดือนในกรณีที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับผู้ที่เดินทางมาทำงานวิจัย [academic visitor])
 • ท่านมีความตั้งใจที่จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมเยียนของท่าน
 • ท่านมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหรือขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร หรือท่านและผู้ติดตามใดๆ จะได้รับการรับรองทางการเงินจากญาติหรือเพื่อน
 • ท่านสามารถชำระค่าเดินทางขากลับหรือค่าเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ และ
 • ท่านไม่ได้เดินทางผ่านไปยังประเทศที่อยู่นอก ‘Common Travel Area’ (‘เขตการเดินทางทั่วไป’ ซึ่งได้แก่ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ไอสออฟแมน และแชนแนลไอสแลนด์) นอกจากนี้ท่านยังต้องสามารถแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า ในระหว่างการพำนักอยู่ของท่าน ท่านไม่มีความตั้งใจที่จะ:
 • ทำงานโดยได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ผลิตสินค้าหรือให้บริการ รวมถึงการขายสินค้าหรือบริการให้แก่สาธารณชนโดยตรง
 • เข้ารับการศึกษาต่อ
 • สมรสหรือจดทะเบียนการครองชีวิตร่วมกัน (civil partnership) หรือ ยื่นแสดงความจำนงในการสมรสหรือการครองชีวิตร่วมกัน
 • ดำเนินกิจกรรมใดๆ ของ ผู้เดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ ผู้เดินทางเพื่อการแข่งขันกีฬา หรือ ผู้เดินทางเพื่อการให้ความบันเทิง หรือ
 • เข้ารับการรักษาพยาบาลจากภาคเอกชน

จัดเตรียมเอกสารของท่านไว้ให้พร้อม
สำหรับเอกสารแต่ละฉบับที่ท่านยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอวีซ่านั้น ท่านจะต้องแนบเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาหนึ่งชุด
เอกสารที่ท่านต้องยื่นนั้น รวมถึงสำเนาหนึ่งชุดของหน้าข้อมูลชีวภาพในหนังสือเดินทางของท่านด้วย (หน้าที่มีรูปถ่ายของท่าน) หากท่านไม่ได้แนบสำเนาเอกสารของเอกสารแต่ละฉบับมาให้ เราอาจไม่สามารถส่งเอกสารต้นฉบับกลับคืนให้แก่ท่านได้

 • ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/tourist-short-stay-visas
 • เอกสารการเดินทางหรือหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ที่มีหน้าว่างทั้งสองด้านอย่างน้อยหนึ่งหน้าเพื่อติดวีซ่า
 • หลักฐานที่แสดงว่าท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศ ที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศนั้น
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่าเพื่อแสดงประวัติการเดินทางก่อนหน้านี้ของท่าน
 • หลักฐานแสดงสถานภาพการสมรสของท่าน ซึ่งรวมถึง ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองการจดทะเบียนการครองชีวิตร่วมกัน (civil partnership) ใบทะเบียนหย่า หรือมรณะบัตร
 • หลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในปัจจุบันของท่าน
 • หมายกำหนดแผนการเดินทางของท่าน (ถ้ามี)

หากท่านจะเดินทางมาเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนในสหราชอาณาจักร ท่านอาจยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบด้วย:

 • จดหมายแสดงการให้การสนับสนุนจากเพื่อนหรือผู้อุปถัมภ์ของท่านในสหราชอาณาจักร
 • หลักฐานแสดงสถานการเข้าเมืองของบุคคลดังกล่าวในสหราชอาณาจักร 

หากท่านส่งเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือเวลช์มาให้แก่เรา ท่านจะต้องแนบเอกสารคำแปลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ประกอบมาด้วย ซึ่งเราจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ
เอกสารคำแปลแต่ละฉบับจะต้องประกอบด้วย:

 • การรับรองโดยผู้แปลว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับ
 • วันที่แปลเอกสาร
 • ชื่อนามสกุลและลายเซ็นของผู้แปล และ
 • รายละเอียดที่อยู่การติดต่อของผู้แปล

 

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศสหราชอาณาจักร Student Visa (Tier 4)

(เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ และนำเอกสารฉบับจริงทุกฉบับไปในวันยื่นเอกสาร)

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 1 แผ่น หน้า-หลัง เป็นอย่างน้อย และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 • สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายติดอยู่ และ หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือ หน้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี)
 • ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง (กรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ได้ที่ https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาสูติบัตร (กรณีใช้เอกสารการเงินของบิดาหรือมารดา)
 • หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript รวมทั้งหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ว่าเคยเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา
 • หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว หรือ CAS
 • หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษดังนี้
  • หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่ายรับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
  • ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่บิดา–มารดา ต้องมีหลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด
  • สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
  • จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อนักเรียน ยอดเงินฝากเป็น GBP และยอดเงินฝากอยู่ในบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 28 วัน
 • หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายงานทางการเงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ หนังสือรับรองการทำงาน หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Payslip) หลักฐานการถือครองหุ้น  หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน
 • หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ / ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษ กรุณานำหนังสือรับรองยืนยันจะให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
 • หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
 • หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียนและค่าดำเนินการสมัครวีซ่าของวีเอฟเอส ชำระโดยบัตรเครดิต และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสถานทูต ตรวจสอบได้ที่ https://visa-fees.homeoffice.gov.uk


* ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้

 •  ผู้ติดตาม (เช่นเด็กที่เดินทางกับผู้ปกครอง) ต้องจ่ายค่าวีซ่าในอัตราเดียวกับผู้ยื่นคำร้อง หลัก ผู้ติดตามทุกคนต้องจ่ายค่าวีซ่าไม่ว่าจะถือหนังสือเดินทางแยกหรือ มีรายชื่ออยู่ในหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
 • ผลการตรวจร่างกายจาก IOM


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรวจร่างกาย
-  ข้อมูลการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร (อังกฤษ | ไทย) https://thailand.iom.int/health-services
-  นัดหมายลงทะเบียนออนไลน์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าตามที่ระบุข้างบนนี้ เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่ว ๆ ไป ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด
 
ประกาศเรื่องเริ่มสัมภาษณ์นักเรียนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบฐานคะแนน(Tier 4 student)

ถ้าท่านยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนในระบบฐานคะแนน (Tier 4 student) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมเป็นต้นไป ท่านอาจได้รับการสัมภาษณ์สั้นๆ เมื่อท่านไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อเก็บลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า การสัมภาษณ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ในการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านหรือที่เราเรียกว่าการสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยบันทึกการสัมภาษณ์ของท่านจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาร่วมกับคำร้องขอวีซ่าและเอกสารประการยื่นคำร้องฯของท่าน ทั้งนี้ท่านอาจถูกสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้อีกหากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งต่อไปที่สถานทูตอังกฤษเพื่อการพิจารณา หลังจากนั้น หนังสือ เดินทาง จะถูกส่งกลับมา ณ ศูนย์ยื่นคำร้อง ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกใช้บริการบริษัทจัดส่งเอกสารหนังสือเดินทางจะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 20.00 น. ) ทั้งนี้บริการดังกล่าวนี้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร 

สถานที่ เวลาเปิดบริการ
กรุงเทพฯ
อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
08:30 - 16:30
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ – CDC 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
* เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง 3,800 บาท
 
วันจันทร์ 
09:30 - 15:00
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค - Thanya Park 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
* เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง 3,800 บาท 
 
วันอังคาร 
09:30 - 15:00
สยาม พารากอน - Siam Paragon 
991 ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
* เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง 3,800 บาท
 
วันพุธ ถึง วันศุกร์
09:30 - 15:00
เชียงใหม่
* เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง GBP 55
อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
08:30 - 14:30

    
การบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ
รัฐบาลอังกฤษกำลังนำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (การสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล) มาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการบันทึก ข้อมูลทางชีวภาพที่จะนำไปใช้ทั่วโลก ขบวนการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถทำให้ สะดวกขึ้นในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในอนาคต และเพื่อต่อสู้กับการโกงวีซ่าและการใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรในแบบที่ผิด
 
หมายเหตุ

 • ผู้สมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใด ต้องมาดำเนินการขอวีซ่าอังกฤษด้วยตัวเองที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ และจะต้องถูกสแกนนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล ผู้สมัครไม่สามารถยื่นขอวีซ่าอังกฤษได้ถ้าหากผู้สมัครปฎิเสธขั้นตอนดังกล่าว
 • การสแกนนิ้วมือจะมีการบันทึกลงในเครื่องสแกน ที่นิ้วมือจะต้องไม่มีหมึก, ของเหลวหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้น หลังจากทำการถ่ายรูป ดิจิตอลจะถูกบันทึกและขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 5 นาที
 • ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมั่นใจว่าไม่มีการทาสี เช่นการทำเฮนน่า, แผลถลอก หรือการขีดเขียนใดๆ ทั้งสิ้น
 • บาดแผลจากของมีคมหรือ รอยช้ำบนใบหน้าก็ต้องรอให้หายเป็นปกติเสียก่อน จึงจะสามารถทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพได้
 • รูปดิจิตอลจะไม่สามารถถูกถ่ายได้ถ้า ผู้สมัครคลุมผ้าปกปิดใบหน้า, ใส่แว่นตาดำ, คลุมหน้าหรือคอ
 • การสมัครขอวีซ่าอังกฤษจะไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะได้รับการบันทึก ทางชีวภาพแล้ว

 
การเก็บบันทึกข้อมูลทาง ชีวภาพ กระบวนการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2550 และจะใช้กับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศอังกฤษ:

 • ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ ที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่า ประเทศอังกฤษ
 • ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาดำเนินการสมัครแทนได้
 • หลังจากการยื่นเอกสารการสมัครขอวีซ่าแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้าไปที่ห้องบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ
 • ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากว่าจะมีคำสั่งจากสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ
 • หลังจากที่ผู้สมัครจะได้ให้บริการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพแล้ว ผู้สมัครสามารถออกจากศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษได้ โดยจะได้รับการแสตมป์บนใบเสร็จ ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางออก

 
วิธีรับหนังสือเดินทาง
กรุณาตรวจสอบสถานะภาพใบสมัครของท่าน(อีเมล์) หรือ sms ก่อนเดินทางมารับที่ ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่า ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา ปกติแล้วสถานทูตอังกฤษฯใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า อย่างน้อย 15 วันทำการ และสถานทูตฯ ต้องการสัมภาษณ์ผู้สมัครท่านใด ศูนย์ยื่นวีซ่าฯจะเป็นผู้ติดต่อเพื่อแจ้งวันและเวลาสัมภาษณ์แก่ผู้สมัคร
 
ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางของท่านได้โดยมีทางเลือก 2 ทางดังนี้:
1. มารับพาสปอร์ตที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าฯ ณ ที่ๆ ท่านมาสมัคร ผู้สมัครต้องนำ
     - ใบเสร็จตัวจริง
     - สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราแสตมป์ ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
หมายเหตุ: 
ถ้าท่านต้องการให้บุคคลท่านอื่นมารับแทน ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องเตรียม:
- ใบเสร็จตัวจริงออกให้โดยศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ณ วันที่ท่านมาสมัคร
- หน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตมป์ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้สมัคร หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถให้ผู้ปกครองมารับหรือเซ็นต์มอบอำนาจแทนได้
- ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มารับแทน
วัน - เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 15:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุด)
 
2. รับหนังสือเดินทางโดยใช้บริการ บริษัทจัดส่งเอกสาร
การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า
โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 3-5 วันทำการ ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว ตรวจสอบค่าธรรมเนียม https://www.vfsglobal.co.uk/th/th/premium-services
 
- ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี)
หากผู้ติดตามประสงค์จะใช้บริการขอวีซ่าเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
- ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
- ผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท
- ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่าเพื่อไปลงเรือในสหราชอาณาจักร (Joining Ship) โดยต้องเคยขอวีซ่าประเภทเดียวกันนี้ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา และต้องมีสมุดประจำตัวลูกเรือ (Seaman's Book)
- ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบินในประเทศไทย (นักบิน สจ๊วตและแอร์โอสเตส) ขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวหรือธุรกิจ โดยจะต้องเตรียมจดหมายรับรองการทำงานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
- วีซ่า Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน
รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
- วีซ่า Tier 2 แบบระบบฐานคะแนน
รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
- วีซ่านักเรียนแบบระบบฐานคะแนนทุกประเภทรวมถึงวีซ่าผู้ติดตามนักเรียนที่เป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 
ประกาศสำคัญ
ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้ อย่างไรก็ตาม
การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจเข้าเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนแล้ว
ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ หรือในบ้างครั้งที่อาจใช้เวลานานกว่า 3-5 วันทำการซึ่งจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก

การนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด Prime Time 
ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในเวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30-15.00
ท่านสามารถเลือกใช้บริการนัดหมายในช่วงวันเสาร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคนต้องการมากที่สุด โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 3,450 บาท ซึ่งท่านสามารถเข้าไปทำการนัดหมายโดยเลือก Prime Time option เมื่อท่านเข้าไปที่ scheduling an appointment และท่านต้องนำเงินสดมาชำระในวันที่ท่านมายื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า https://www.vfsglobal.co.uk/th/th 
 
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
14 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี 8:00–16:30, ศุกร์ 8:00–13:00
โทรศัพท์: 02 305 8333

 
Last update: 20/12/2019