บริการยื่นวีซ่าฯ เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร

วีช่า ประเทศนิวซีแลนด์

Last update: 10/12/2019

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและนักเรียนที่เรียนไม่เกิน 3 เดือน

 • ใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (แบบฟอร์ม Form 1017) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1017.pdf หรือ https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides
 • หนังสือเดินทาง และสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือหลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองบริษัท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,150 บาท (paper) / NZ$246 (online) + Service fee 800 บาท = 5,950 บาท
 • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Letter of Guarantee) สำหรับผู้ที่มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้
 • จดหมายยินยอมจากบิดาและมารดาให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • สำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
 • เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน และกำหนดการเดินทาง

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศนิวซีแลนด์

 • ใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (เรียนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) แบบฟอร์ม Form 1012) https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1012.pdf  หรือ https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides
 • หนังสือเดินทาง และสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
 • หนังสือตอบรับเข้าเรียนตัวจริง โดยระบุระยะหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่มเรียน วันสิ้นสุดการเรียน, หนังสือรับรอง ด้านเรื่องที่พักในนิวซีแลนด์ ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากทางโรงเรียน
 • ใบรับรองด้านการเงินที่รับรองโดยธนาคาร (แบบฟอร์ม INZ1014) https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1014.pdf
 • สำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดามารดา
 • หลักฐานการทำงานของบิดา หรือมารดา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 6,900.- บาท (paper) / NZ$330 (online) + Service fee NZ$32.20 (800 บาท)
 • นักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ถึง 1 ปีต้องแสดงตั๋วเครื่องบินไปกลับ หรือใบเสร็จ หรือหนังสือรับรอง จากสายการบิน ที่แสดงว่านักเรียนมีตั๋วเดินทางไปกลับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องแสดงตั๋วไปกลับ 
 • นักเรียนที่ประสงค์จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ในหลักสูตร 2 ปีขึ้นไป ต้องตรวจโรคโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูต (กรณี นักเรียนที่เคยไปเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และกำลังจะไปเรียน เป็นปีที่ 3 จะต้องตรวจโรคก่อน 
 • สำหรับนักเรียนที่เรียนเกิน 1 ปี ใช้แบบฟอร์ม NZIS 1007 
 • สำหรับนักเรียนที่เรียน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ใช้แบบฟอร์ม NZIS 1096 
 • หากอายุเกิน 17 ปี ต้องผ่าน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pcscenter.sb.police.go.th

* กรณีนักเรียนเปลี่ยนโรงเรียน ขอแนะนำให้นำผลการเรียน โรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย การยื่นใบสมัครนักเรียนไม่จำเป็น ต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่หากเจ้าหน้าที่สงสัย อาจจะเรียกสัมภาษณ์เป็นรายๆไป วีซ่าจะออกให้แก่ผู้สมัครที่มีเอกสาร ครบถ้วนภายในวันทำการถัดไป ใบสมัครขอวีซ่า ใบรับรอง ด้านการเงิน แบบฟอร์มตรวจโรค ขอรับได้ที่สถานทูต ในระหว่างวันและเวลาทำการ อนึ่งท่านสามารถขอแบบฟอร์ม วีซ่าประเภทต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ Web Site ของสำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ที่ www.immigration.govt.nz

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/tools/office-and-fees-finder

สถานที่ตรวจร่างกาย https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/tools/panel-physicians

Bangkok

Bangkok Nursing Home (BNH)
9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500 
Phone: +66 2 686 2700 
Fax: +66 2 632 0577-79 
Bangkok General Hospital 
2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310 
Phone: +66 2 310 3000 
Fax: + 66 2 310 3335 

International Organization for Migration (IOM) Bangkok
8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 
Phone: +66 2 234 7950 (7951, 7952, 7953, 7954, 7955) 
Fax: +66 2 234 7956 
 
Chiangmai 

Chiangmai Ram Hospital
8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200 
Phone: +66 53 920 300 
Fax: +66 53 224 880 

Phuket 

Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket
2/1 Hongyok utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000 
Phone: +66 76 25 4421 
Fax: +66 76 25 4421 extension 1351 
 
 Udon Thani 
 
Aek Udon International Hospital
555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000 
Phone: +66 42 342 555 
Fax: +66 42 341 033 
 
เอกสารสำหรับตรวจร่างกาย
- หนังสือเดินทางเล่มจริง
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 3 รูป
- ค่าธรรมเนียมการตรวจ
 
ศูนย์รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ New Zealand Visa Application Centre - Thailand
140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor
Silom Road, Suriyawongse, Bangrak
Bangkok, Thailand 10500
Telephone: +662 236 7138
Fax: +662 236 7142
Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Website: https://www.ttsnzvisa.com/th/en/Home
Office hours: Monday to Friday 8:30am to 4:00pm
Call centre hours: Monday to Friday 8:30am to 4:00pm.

Fees ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่นวีซ่า
The VAC will charge a visa service fee for each application.
Service fee - Thailand: NZ$32.20 (800 Baht, US$27)
The service fee should be submitted along with the relevant visa application fee.
 
สถานทูตนิวซีแลนด์
ตึกเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ออลซีซั่นเพลส 
87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-254-2530 
โทรสาร: 02-253-9045
Web Site: www.immigration.govt.nz

Visa Information  https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
 
Last update: 20/12/2019