บริการยื่นวีซ่าฯ เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร

วีช่า ประเทศกลุ่มเชงเก้น

Last update: 09/01/2020


วีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น (Schengen Tourist visa)


ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Visa for Schengen Countries)

Austria Hungary Netherlands
Belbium Iceland Norway
Czech Republic Italy Poland
Denmark Latvia Portugal
Estonia Liechtenstein Slovakia
Finland  Lithuania Slovenia
France  Luxembourg Spain
Germany Malta Sweden
Greece Monaco Switzerland

 

วิธีการสมัคร
 

ขั้นตอนที่ 1

 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นและเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่า
 • ไปยังเว็บไซด์ของศูนย์ยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทของวีซ่า ขนาดของรูปถ่าย เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า และระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และอื่นๆ
   

ขั้นตอนที่ 2

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครวีซ่า
 • การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า
 • กรุณาอ่านกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปยังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า
   

ขั้นตอนที่ 3

 • การยื่นคำร้องขอวีซ่า ไปยังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าและจัดเตรียมคำร้องขอวีซ่าของท่าน และยื่นคำร้องขอวีซ่า


ขั้นตอนที่ 4

 • ชำระเงิน 


ขั้นตอนที่ 5

 • การส่งข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: ผู้สมัครจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้:
  • กรณีที่ผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ไม่เกิน 59 เดือน สามารถให้ตัวแทนมายื่นคำร้องขอสมัครวีซ่าแทนได้
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี


เอกสารประกอบการพิจารณา

 • แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง)
 • รูปถ่าย 2 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • หนังสือเดินทางฉบับสำเนา (หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 2 ชุด + วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด)
 • หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
 • ประกันการเดินทาง
 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 • แผนการเดินทางโดยละเอียด (Itinerary)
 • หลักฐานการจ้างงาน (ระบุวันลา ตำแหน่ง และเงินเดือน)
 • หลักฐานทางการเงิน (จดหมายรับรองจากธนาคาร+Statement ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์(เด็ก):  ใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง+ยื่นตัวส าเนา) + หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 

AUSTRIA, MALTA, SLOVANIA: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย  (และเป็นตัวแทนรับยื่นคำร้องของประเทศมอลต้า สโลเวเนีย) VFS Global
จามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 118 7008
Email: info.austh@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.com/Austria/Thailand/thai


BELGIUM: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม VFS Global
อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุทเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 118 7002
Email: info.beth@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/


CZECH REPUBLIC: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก VFS Global
จามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยุนิต 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 118 7010
Email: info.czth@vfshelpline.com
Website: http://www.vfsglobal.com/czechrepublic/thailand/thai


DENMARK: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก  (และเป็นตัวแทนรับยื่นคำร้องของประเทศ Iceland, Greenland, Faroe Islands) VFS Global
10/104-106 (ห้อง 801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:  02 118 7006
Email: info.dkth@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.com/denmark/Thailand/


FINLAND & ESTONIA: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ (และเป็นตัวแทนรับยื่นคำร้องของประเทศเอสโตเนีย)
10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:  02 118 7009
Email: info.fith@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.com/finland/thailand/Thai/


FRANCE: ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส TLS Contact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:  02 838 6688
Website: https://fr.tlscontact.com/th/BKK/index.php


GERMANY & LITHUANIA: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนี (และเป็นตัวแทนรับยื่นคำร้องของประเทศลิทัวเนีย) VFS Global
เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  02 118 7017
Email: info.geth@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.com/Germany/Thailand/Thai/index.html


GREECE: สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย  (ยื่นตรงกับสถานทูต)
Unit Νο.100/41, 23rd Floor, Sathorn Nakorn Tower, No. 100 North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
โทรศัพท์:  02 667 0090-2
Email: gremb.ban@mfa.gr, grcon.ban@mfa.gr (Consular)
Website: www.mfa.gr/bangkok


HUNGARY & LATVIA: สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย (ยื่นตรงกับสถานทูต)
อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลกซ์ ชั้น 14 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  02 118 9600
Email: consulate.th@mfa.gov.hu
Website: https://bangkok.mfa.gov.hu/tha/page/konzuli-tajekoztatas


ITALY: ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี VFS Global
กรุงเทพฯ: จามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เชียงใหม่: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ภูเก็ต: อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ 77/77 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 02 118 7001
Email: info.itth@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/


LUXEMBOURGE: Embassy of Luxembourg in Bangkok (ยื่นตรงกับสถานทูต)
Q House Lumphini 1 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 677 7360
Email: bangkok.consulat@mae.etat.lu
Website: https://bangkok.mae.lu/en/node_950982


NETHERLANDS: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ VFS Global
อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 8 ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 118 7003
Email: info.nlth@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/Thai/


NORWAY: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  VFS Global
เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:  02 118 7004
Email: info.nrth@vfshelpline.com, emb.bangkok@mfa.no (สถานทูต)
Website: https://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/index.html


POLAND: The Embassy of the Republic of Poland (ยื่นตรงกับสถานทูต)
Unit 605-607, ชั้น 6 Athenee Tower, ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 079 7300
Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Website: https://bangkok.msz.gov.pl/en/consular_information/visa_information/visa_requirements/


PORTUGAL: ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศโปรตุเกส TLS contact
ชั้น 12, อาคารสาทรซิตี้ 175  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 838 6699 
Website: https://pt.tlscontact.com/th/bkk/index.php


SLOVAKIA: The Embassy of the Slovak Republic in Bangkok (ยื่นตรงกับสถานทูต)
อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9, 25 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 677 3445
Email: emb.bangkok@mzv.sk, cons.bangkok@mzv.sk (Consular)
Website: https://www.mzv.sk/web/bangkok-en


SPAIN: ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน BLS International (Thailand)
Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เลขที่ 399, สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท์: 02 258 3524 
Email: info.bkk@blshelpline.com
Website: https://thailand.blsspainvisa.com/thai/index.php


SWEDEN: ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน VFS Global
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 118 7005
Email: info.seth@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.se/Thailand/Thai/index.html


SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN: ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (และเป็นตัวแทนรับยื่นคำร้องของประเทศลิกเตนสไตน์) VFS Global
เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 02 118 7015
Email: info.swth@vfshelpline.com
Website: https://www.vfsglobal.ch/switzerland/thailand/Thai