บริการยื่นวีซ่าฯ เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร

วีช่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Last update: 09/01/2020


การยื่นขอวีซ่าจีน

2013-10-04

 

โปรดเลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการยื่นขอตามความประสงค์ที่ท่านจะเดินทางไปประเทศจีนในครั้งนี้

ประเภทวีซ่า คุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่า

C

เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศบนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ  ตลอดจนครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่ปฏิบัติหน้าที่ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

D

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน

F

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  เยี่ยมเยือนทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี หรือทำการวิจัย

G

ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน

J1

นักข่าวต่างชาติประจำสำนักข่าวจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศจีน (พำนักนานกว่า 180 วัน)

J2

นักข่าวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180 วัน)

L

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

M

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อติดต่อธุรกิจการค้า

Q1

สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย  รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรส) ของประชาชนจีน และสมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรส) ของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน ที่ประสงค์เดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ตลอดจนชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าเข้าไปพำนักในประเทศจีนเนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อุปการะเด็ก

Q2

ญาติของชาวจีนที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวจีนที่พำนักอยู่ในประเทศจีน และญาติของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรที่ประเทศจีน

R

บุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลนและที่ประเทศจีนต้องการอย่างเร่งด่วน

S1

คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น  รวมทั้งบุคคลที่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

S2

สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้งบิดา-มารดาของคู่สมรส) ของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไประยะสั้น (ไม่เกิน180 วัน)  เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ทำงาน  หรือศึกษาอยู่ในประเทศจีน      รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

X1

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)

X2

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

Z

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

 

คำแนะนำในการยื่นขอวีซ่า

โปรดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าดังต่อไปนี้  :

หนึ่ง. เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเบื้องต้น

(1)  หนังสือเดินทาง :  ต้องมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าวีซ่าว่าง โดยยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง

พร้อมสำเนาของหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

(2)  แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าพร้อมรูปถ่าย :"แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน"1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่าย

(รูปถ่ายปัจจุบัน  หน้าตรง  รูปสี  ฉากหลังสีอ่อน  ไม่สวมหมวก  รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป)

(3)  เอกสารหลักฐานที่พำนักโดยชอบด้วยกฎหมาย  (สำหรับชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศ

ที่ตนถือสัญชาติ : หากท่านยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ตนถือสัญชาติ จะต้องแสดงเอกสารรับรอง

การพักพำนัก  ทำงานหรือศึกษาในประเทศนั้นๆโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆที่มีอายุ   ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา

 (4)  หนังสือเดินทางจีนเล่มเดิมหรือวีซ่าจีนเดิม  (สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติจีน และโอนสัญชาติเป็นต่างชาติในภายหลัง)

หากเป็นการยื่นขอวีซ่าจีนครั้ง แรก  ให้ยื่นหนังสือเดินทางจีนเล่มเดิมพร้อมสำเนาของหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่าย

หากท่านเคยได้วีซ่าจีนแต่ใช้หนังสือเดินทางที่ต่างประเทศออกให้ใหม่  ให้ยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่าย

ของหนังสือเดินทางเล่มเดิมและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากชื่อ-นามสกุลที่ระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไม่ตรงกับ

หนังสือเดินทางเล่มเดิม ให้ยื่นเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออกให้โดยทางราชการด้วย)

 

สอง.  เอกสารประกอบการยื่นขออื่นๆ ตามประเภทวีซ่า

วีซ่าประเภท "C"

จดหมายรับรองที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือจดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

วีซ่าประเภท "D"

หนังสือยืนยันสถานะการพำนักถาวรในประเทศจีนของชาวต่างชาติที่ออกโดยกระทรวงรักษาความสงบภายในของจีน(The Ministry of Public Security of China) ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา

หมายเหตุ :

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

วีซ่าประเภท "F"

จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

   (1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

   (2) ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ

สถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

   (3) ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ที่อยู่  ตราประทับของหน่วยงาน  ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ เป็นต้น

วีซ่าประเภท "G"

ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วรถ/ตั๋วเรือ) แบบต่อเนื่องสำหรับเดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สาม ซึ่งยืนยันวันที่เดินทาง

และที่นั่งเรียบร้อยแล้ว 

วีซ่าประเภท "J1"

จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ  กระทรวงการต่างประเทศจีน พร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ

ที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่

ให้ผู้ยื่นขอวีซ่า  ติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีนก่อน เพื่อดำเนินการตาม

ระเบียบให้เรียบร้อย

หมายเหตุ :

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

วีซ่าประเภท "J2"

จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจ

พร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่

ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน เพื่อดำเนินการตาม

ระเบียบให้เรียบร้อย

วีซ่าประเภท "L"

เอกสารแสดงแผนการเดินทาง เช่นใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ใบจองโรงแรม ฯลฯ หรือจดหมายเชิญที่ออกโดย

หน่วยงานหรือบุคคลในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

   (1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

   (2) ข้อมูลแผนการเดินทางของผู้ได้รับเชิญ : วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ สถานที่ที่ไปท่องเที่ยว เป็นต้น

   (3) ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานที่เชิญ หรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่

ติดต่อได้   ที่อยู่   ตราประทับของบริษัท ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ

วีซ่าประเภท "M"

หนังสือรับรองการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่ออกโดยคู่ค้า  หรือบัตรเชิญจากหน่วยงานที่จัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีน

โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

   1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

   2 ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ

สถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย  เป็นต้น

   3 ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ที่อยู่  ตราประทับของบริษัท  ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ เป็นต้น

วีซ่าประเภท "Q1"

หากประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

(1) จดหมายเชิญจากประชาชนจีน  หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรและอาศัยอยู่ในประเทศจีน

โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้:

   1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

   2.  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน

สถานที่ที่พำนักในจีน  ระยะเวลาพำนัก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

   3.  ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ที่อยู่  ลายเซ็นของผู้เชิญ เป็นต้น

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ

(3) หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว (ใบทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว

ที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีนหรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร)  ทั้งต้นฉบับและสำเนา  เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ  (คู่สมรส บิดา - มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่า-ตายาย   หลานของปู่ย่า-ตายาย  บิดา-มารดาของคู่สมรส)

กรณีได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้อุปการะเด็ก   ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

   (1) หนังสือรับรองการมอบอำนาจให้อุปการะเด็กที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน หรือ

หนังสือมอบอำนาจให้อุปการะที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยหรือรับรองโดยประเทศจีน

   (2) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนาของผู้มอบอำนาจ และหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กที่ได้รับการอุปการะ  (เช่นใบทะเบียนสมรส   สูติบัตร   หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีน  หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร)  ระหว่างผู้มอบอำนาจกับเด็กที่ได้รับการอุปการะ

   (3) หนังสือแสดงความยินยอมรับอุปการะเด็ก  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอุปการะ

   (4) กรณีบิดา-มารดาเป็นประชาชนจีนทั้งคู่ หรือกรณีบิดา-มารดาของเด็กที่ได้รับการอุปการะ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประชาชนจีน จะต้องยื่นหลักฐานรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่บิดา-มารดา ผู้ถือสัญชาติจีนขณะคลอดบุตรด้วย

หมายเหตุ :

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

วีซ่าประเภท "Q2"

(1) จดหมายเชิญจากประชาชนจีน  หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรและอาศัยอยู่ในประเทศจีน

โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

   1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

   2 ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศจีน

สถานที่ที่ทำกิจธุระ   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

   3 ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เชิญ เป็นต้น

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ

วีซ่าประเภท "R"

บุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลน  ซึ่งตรงตามเงื่อนไข และความต้องการในการจ้าง

ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบให้เรียบร้อย

วีซ่าประเภท "S1"

ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

(1) จดหมายเชิญจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

   1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

   2 ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน

สถานที่ที่พำนัก ระยะเวลาพำนัก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

   3 ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ที่อยู่  ลายมือชื่อของผู้เชิญ เป็นต้น

(2) สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักในประเทศจีนของชาวต่างชาติ

(3) หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว   (เช่นใบทะเบียนสมรส  สูติบัตร  หนังสือรับรองความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีนหรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร) ทั้งต้นฉบับและสำเนา เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ (คู่สมรส  บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์  บิดา-มารดาของคู่สมรส)

หมายเหตุ :

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

วีซ่าประเภท "S2"

หากเป็นการเยี่ยมญาติระยะสั้น ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

(1) สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักในประเทศจีนของผู้เชิญ  (หมายถึงชาวต่างชาติที่พำนัก

อาศัยในประเทศจีนเพื่อการทำงาน การศึกษาหรือเพื่อการอื่น)

(2) จดหมายเชิญจากผู้เชิญ โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ

2. ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีน

สถานที่ที่ทำกิจธุระ   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ   แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

3. ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เชิญ เป็นต้น

(3) สำเนาหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว  (เช่น ใบทะเบียนสมรส  สูติบัตร  หนังสือรับรองความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานความมั่นคงของจีน หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดย

หน่วยงานรับรองเอกสาร) เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ (คู่สมรส บิดา-มารดา

บุตร  คู่สมรสของบุตร  พี่-น้อง  ปู่ย่า-ตายาย   หลานของปู่ย่า-ตายาย   บิดา-มารดาของคู่สมรส)

หากประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจธุระส่วนตัว  จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจธุระส่วนตัวนั้นๆ

ตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ

วีซ่าประเภท "X1"

(1) หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาในประเทศจีน ทั้งฉบับจริงและสำเนา

(2) "แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน"(JW201 หรือ JW202)  ทั้งฉบับจริงและสำเนา

หมายเหตุ :

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานบริหาร

กำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

วีซ่าประเภท "X2"

หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาในประเทศจีน  ทั้งฉบับจริงและสำเนา

วีซ่าประเภท "Z"

ให้ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :

1. "ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ"และ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"

หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยองค์กรทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีน

2. "ใบยืนยันการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ"ที่ออกโดยกรมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแห่งชาติ และ

"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"

3. "หนังสือรับรองตัวแทนองค์กรประจำแบบถาวร"ขององค์กรต่างประเทศ (ภูมิภาค) ที่ออกโดยหน่วยงาน

บริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมาย

ยืนยันการเชิญ"

4. หนังสืออนุมัติการจัดแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ที่ออกโดยองค์กรบริหารทางวัฒนธรรม (สำหรับนักแสดงที่มาจัดแสดงในจีนเชิงพาณิชย์เท่านั้น) หรือ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ

"จดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยหน่วยงานกิจการต่างประเทศระดับมณฑล  (เขต / เมือง)

5. "จดหมายเชิญชาวต่างชาติเพื่อทำงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน"ที่ออกโดย

บริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติของจีน

หมายเหตุ :

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

สาม. คำแนะนำเพิ่มเติม

(1) จดหมายเชิญสามารถเป็นเอกสารที่ส่งทางแฟกซ์ เอกสารฉบับสำเนาหรือเอกสารแบบพิมพ์ ทัง้ นี ้ เจ้าหน้าที่

กงสุลขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงจดหมายเชิญฉบับจริง

(2) หากจำเป็น เจ้าหน้าที่กงสุลอาจแจ้งให้ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม หรือเรียกผู้ยื่นขอวีซ่า

เข้าสัมภาษณ์โดยแล้วแต่กรณี

(3) เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวีซ่า  ตลอดจนอายุของวีซ่า  ระยะเวลาการพำนักและจำนวนครั้งในการเข้า-ออก

ประเทศจีน

(4) หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย

สี่. วิธีการยื่นขอวีซ่า

(1) ผู้ยื่นขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น  บริษัททัวร์  หรือหน่วยงานตัวแทนยื่นขอวีซ่าช่วยดำเนินการเรื่องขอวีซ่า ณ สถานทูตจีน หรือสถานกงสุลใหญ่จีน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานทูต

(2) ในกรณีจำเป็น ผู้ยื่นขออาจต้องมาให้สัมภาษณ์ หรือลงนามรับรองลายมือชื่อในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานทูตจีน หรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

(3) ไม่รับดำเนินการทางไปรษณีย์

(4) ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ห้า. ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แบบทั่วไป :  4 วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง

(2) แบบเร่งด่วน : 2 หรือ 3 วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง  (บริการประเภทนี้ต้องได้รับการอนุมัติก่อน ) 

หก. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

(1)  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบปกติ ( 4 วันทำการ )  :

 

จำนวนครั้งในการเข้าประเทศ

ชาวไทย

ชาวอเมริกัน

ชาวต่างประเทศอื่นๆ

หนึ่งครั้ง  

1000

4560

1100

สองครั้ง

2000

4560

1650

หลายครั้งภายใน 6 เดือน

3000

4560

2200

หลายครั้งภายในหนึ่งปีหรือหนึ่งปี ขึ้นไป

4500

4560

3300

  หน่วย : บาท

หมายเหตุ :

   ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของ "ชาวต่างประเทศอื่นๆ"  อาจมีความแตกต่าง ตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบเทียบเคียง

(2)  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 2 – 3 วันทำการ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากแบบปกติ รายละ 800.- บาท

เจ็ด. ข้อควรทราบ

(1) ผู้ยื่นขอต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนและละเอียด   การให้ข้อมูลเท็จ  กรอกรายการไม่ครบถ้วน หรือตัวอักษรไม่ชัดเจนอาจเป็นเหตุให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ อายุของวีซ่า  จำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศจีน  และระยะเวลาพำนัก  ตามกฎหมายและระเบียบการ ที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน

(3) ข้อมูลข้างต้นหากมีการเปลี่ยนแปลง  ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์

 

แบบฟอร์มขอวีซ่า ชุดที่ 1 (Form V.2011A) http://th.chineseembassy.org/th/lsfw/bgxz/P020110124581928508183.pdf

ที่มา http://www.chinaembassy.or.th/th/lsfw/qzxk/t1084540.htm