ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง โดยเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่สุดเป็นอันดับสี่และเป็นหนึ่งในห้าท่าที่วุ่นวายที่สุด เศรษฐกิจซึ่งเป็นโลกาภิวัฒน์และมีความหลากหลายอาศัยการค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลก และได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ระบบการศึกษา

ประถมศึกษา
เด็กทุกคนในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยการเรียนชั้นประถมต้น (foundation stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (orientation stage) อีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน วิชาหลักที่ได้เรียนคือ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น (Mother Tongue อันได้แก่ ภาษาจีน มาเลย์ หรือทามิล ตามเชื้อชาติของตนเอง) คณิตศาสตร์ และวิชาเสริม อันได้แก่ ดนตรี ศิลปะหัตถกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษา ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในตัวนักเรียนและทดสอบความถนัดของนักเรียนให้ตรงกับแผนการเรียนในระดับมัธยม ทุกคนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) ให้ผ่านเพื่อจบการศึกษาระดับประถม

หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับและถูกนำไปเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

 

มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ให้ทุนทั้งหมดโดยรัฐบาล หรือเพียงส่วนเดียว หรือนักเรียนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักเรียนในแผนการเรียนพิเศษ (Special และ Express) จะใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปี ขณะที่นักเรียนในแผนการเรียนปกติ (Normal) จะใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยนักเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education 'Ordinary' (GCE 'O' Level) เมื่อเรียนครบ 4 ปี ส่วนนักเรียนหลักสูตรปกติที่ใช้เวลาเรียน 5 ปีนั้น จะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education 'Normal' (GCE 'N' Level) เมื่อถึงปีที่ 4 ก่อน แล้วจึงจะสามารถสอบ GCE 'O' Level เมื่อเรียนจบปีที่ 5
หลักสูตรวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทามิล) วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทางสายศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้าหรือสายวิชาชีพ
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

 

จูเนียร์ คอลเลจ / เตรียมอุดมศึกษา
เมื่อนักเรียนสอบ GCE 'O' Level ได้สำเร็จแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจเป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จูเนียร์ คอลเลจ และ สถาบันกลางการศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่อเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education 'Advanced' (GCE 'A' Level) โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า
การรับนักเรียนต่างชาติก็ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในโรงเรียนเช่นกัน

 

โพลีเทคนิค

โพลีเทคนิคสร้างขึ้นเพื่ออบรมหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักศึกษาที่ต้องการฝึกปรือฝีมือในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญา ในขณะนี้มีโพลีเทคนิค 5 แห่งในสิงคโปร์ ได้แก่

 • Nanyang Polytechnic 
 • Ngee Ann Polytechnic 
 • Republic Polytechnic 
 • Singapore Polytechnic 
 • Temasek Polytechnic

สถาบันเหล่านี้มีหลักสูตรการสอนมากมายที่มุ่งเน้นให้สามารถไปประกอบอาชีพในอนาคต เช่น วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน การออกแบบดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเฉพาะทางอย่างเช่น การวัดสายตา วิศวกรรมทางทะเล การศึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือ พยาบาล การเลี้ยงดูเด็กอ่อน และการทำภาพยนตร์

นักเรียนที่จบการศึกษาในจากโพลีเทคนิคเป็นที่นิยมของบริษัทต่างๆ เพราะได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้าสู่โลกแห่งเศรษฐกิจใหม่

 

มหาวิทยาลัย (Universities)
มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มี 3 แห่ง ได้แก่
- National University of Singapore (NUS) 
- Nanyang Technological University (NTU) 
- Singapore Management University (SMU) 

มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งได้ผลิตนักศึกษาปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนเพื่อศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาโท

 

มหาวิทยาลัยนานาชาติในสิงคโปร์ 
นอกจากมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์เองแล้ว สิงคโปร์ยังมีมหาวิทยาลัยนานาชาติระดับโลกมาเปิดสาขาหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัย INSEAD ซึ่งติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยดีเด่นของยุโรป และได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินถึง 60 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจนานาชาติมาตั้งวิทยาเขตเต็มรูปแบบในเอเชีย และในปีค.ศ. 2000 University of Chicago Graduate School of Business ได้มาเปิดคณะธุรกิจและเลือกสิงคโปร์เป็นวิทยาเขตถาวรแห่งแรกในเอเชียเช่นกัน

 

สถาบันการศึกษาเอกชน
ในสิงคโปร์คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนสถาบันการศึกษาเอกชนแบบไหน เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาเอกชนมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ กันไปมากกว่า 300 สถาบัน ตั้งแต่ ธุรกิจ เทคโนโลยี ศิลปะ จนถึงโรงเรียนสอนภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของคนสิงคโปร์เองและนักเรียนจากต่างชาติ

นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหลักสูตรระดับใดได้ในสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาระดับต่างๆ โดยที่สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากมายจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย จึงทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พรั่งพร้อม อย่างไรก็ดี เนื่องจากแต่ละสถาบันจัดรับสมัครและการสอบขึ้นเอง นักเรียนจึงต้องติดต่อกับแต่ละโรงเรียนโดยตรงหากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและเมื่อสนใจในสถาบันการศึกษาเอกชนใด คุณต้องมั่นใจก่อนเลือกเรียนว่าหลักสูตรนั้นๆ ครอบคลุมทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิชา ประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บริการสำหรับนักเรียนต่างชาติ เช่น การอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า การปฐมนิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น

เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่า สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์มีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อกำหนดที่ดีในอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและนี่คือแบบแผนที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นคือ โครงการคุ้มครองสวัสิการด้านการศึกษา Case Trust for Education Scheme และตราสัญลักษณ์คุณภาพ Singapore Quality Class Programme 

 

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนที่สอนหลักสูตรต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติได้เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหาความรู้ในแบบเดียวกับประเทศต้นกำเนิดของโรงเรียน โรงเรียนเหล่านี้จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และมีการวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนในประเทศนั้น โดยปกติโรงเรียนนานาชาติที่เข้ามาเปิดในสิงคโปร์จะมีทั้งนักเรียนจากต่างประเทศและชาวต่างชาติจากชาตินั้นๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นการชั่วคราว บางโรงเรียนจะกำหนดคุณสมบัติขั้นต้นของนักเรียนที่มาสมัครเช่น สัญชาติ หรือความสามารถทางด้านภาษา ค่าเล่าเรียนในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,600-14,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กเล็ก และ 6,000-18,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กโต ทั้งนี้ การจัดสอบและการปิดเทอมก็แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนด้วยเช่นกัน

 

ปฏิทินการศึกษา
สำหรับระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและจูเนียร์ คอลเลจ ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนมกราคม มี 4 ภาคเรียน โดยหยุด 1 สัปดาห์หลังจากภาคการศึกษาที่ 1 และ 3 และวันหยุดที่ยาวนานกว่าในภาคการศึกษาที่ 2 และ 4

 

การสอบเข้าเรียน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2008 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ กล่าวคือนักเรียนที่จะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2009 ต้องปฏิบัติตามระเบียบใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) กำหนด ข้อมูลทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงพอสังเขป มีดังนี้

 • การสอบจะดำเนินการโดย MOE โดยจะมีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกันยายน และตุลาคมของแต่ละปี การสอบนี้จะมีชื่อย่อว่าการสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Student)
 • นักเรียนที่มีสิทธิสอบ AEIS สามารถสอบเพื่อขอเข้าเรียนในชั้น Primary 2-5 และ Secondary 1-3
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ AIES $672 (ประมาณ 17,472 บาท) ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • อายุของนักเรียนต้องไม่มากกว่า 2 ปี จากเกณฑ์อายุในแต่ละระดับชั้นเรียนที่สมัครสอบ
 • ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด วิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ข้อสอบที่ออกจะครอบคลุมเนื้อหาในระดับชั้นก่อนระดับที่เข้าสอบเช่น นักเรียนที่สอบเข้า Primary 3 จะต้องมีความรู้ในเนื้อหาหลักสูตรในระดับ Primary 1 และ 2 มาก่อน
 • ในการสมัครสอบนักเรียนไม่สามารถระบุชื่อโรงเรียนที่ตนเองเลือก เพราะการได้เข้าเรียนจะพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ในละแวกใกล้เคียงกับที่นักเรียนพักอาศัยอยู่และจากผลการสอบ AEIS
 • การสอบ AEIS นักเรียนสมารถสมัครสอบได้สองครั้งในแต่ละปีการศึกษา
 • นักเรียนที่สอบ AEIS ไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบใหม่ได้ในเดือนก.พ. (Supplementary AEIS) เปิดรับสมัครเดือนธ.ค. หลังจากประกาศผลการสอบรอบแรก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระดับ Primary 2 – 4 และ Secondary 1 & 2
 • สถานที่ติดต่อในการสมัครสอบ

ทางไปรษณีย์ Operations Division (AEIS)
Singapore Examinations and Assessment Board
298 Jalan Bukit Ho Swee
Singapore 169565

ด้วยตนเอง
Customer Service Centre
Ministry of Education
1 North Buona Vista Drive
Singapore 138675

สถานที่สอบ
Singapore Expo
1 Expo Drive, 
Singapore 486150

 • นักเรียนต่างชาติทุกคนที่ต้องการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ต้องเข้าสอบ AEIS ยกเว้นนักเรียนที่สอบเข้าชั้น Primary 1 หรือ JC (Junior College) สามารถติดต่อโรงเรียนได้โดยตรง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสอบ AEIS ได้ที่ https://aeis.com.sg

ดาวน์โหลด