กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : แคนาดา(Canada)

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน (กรุณายื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)

 

Student Visa Document Checklist : http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5483E.pdf​

Custodian Declaration [IMM 5646] http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน

เมื่อได้รับวีซ่าแล้วนักศึกษาควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เอกสารที่ได้รับเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เอกสารที่กล่าวคือ สติ๊กเกอร์ที่ติดในหนังสือเดินทาง หมายถึงใบอนุญาตเข้าเมือง จะระบุว่านักศึกษาจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้กี่ครั้ง และวันที่ Expiry Date หมายถึงวันสุดท้ายที่นักศึกษาจะสามารถเข้าประเทศแคนาดาได้ เอกสารแผ่นใหญ่ (Student Authorization) เป็นเอกสารแสดงว่านักศึกษาได้รับอนุญาตให้ อาศัยและศึกษาในประเทศแคนาดา โดยปกติจะมีอายุเพียงหนึ่งปี ถ้าประสงค์จะศึกษาต่อนักศึกษาจำเป็นต้องต่ออายุนักเรียน จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแคนาดา ถ้าไม่มี เอกสารสองแผ่นนี้แนบในพาสปอร์ต

 

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (กรุณายื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)

 

Visitor Visa Document Checklist : http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5484E.pdf

 

ที่อยู่สำนักงาน:

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา

อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28

ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

 

วันทำการ

เราเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศแจ้งล่วงหน้า )

 

เวลาดำเนินการ

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา เปิดทำการเวลา 09.00 น. – 17.00 น.

เวลายื่นคำขอ 09.00 น. – 17.00 น.

เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ: +662 118 7007

 

อีเมล info.canbkk@vfshelpline.com

 

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา

ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม

990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-646-4300

แฟกซ์ 02-646-4336

 

Last update: 29/08/2018

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved