กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : เกาหลีใต้(South Korea)

VISA Waiver Agreement

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา งานนิทรรศการ หรือเยี่ยมครอบครัว (General Visit) ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า และอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน 90 วัน

หากเป็นการไปทำงาน ฝึกงาน เรียน วิจัย แข่งกีฬา หรือกรณีใดๆ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากประเทศเกาหลี จะต้องมายื่นขอวีซ่า โดยยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลี

ในการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้นั้น อาจมีการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม โดยเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือเชิญจากประเทศเกาหลี หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หลักฐานการจองที่พัก หลักฐานการทำงานหรือเรียนในประเทศไทย หรือหลักฐานแสดงสถานะทางการเงินของผู้เดินทาง ดังนั้น ทางสถานทูตฯเกาหลีแนะนำให้เตรียมเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีการเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานพร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่

*ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ควรเตรียมหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย

รายชื่อประเทศที่ต้องมีวีซ่าระยะยาวในประเทศไทยจึงจะขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีที่สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยได้

Bangladesh, China, Cuba, Egypt, Ghana, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippine, Sri-Lanka, Sudan, Syria, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam

- หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลล์มาที่ koembth@gmail.com –

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ที่อยู่: 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมลล์: koembth@gmail.com

 

เวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่า

8.30 – 10.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาในการรับวีซ่า

13.30 – 15.30 น.

ใช้เวลา 4 วันทำการในการพิจารณาเอกสารขอวีซ่า (ยกเว้นวีซ่าแต่งงาน)

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (C-32)

1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด

2. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (เวิร์ค เพอร์มิท) และสำเนา 1 ชุด ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศไทย

3. ใบรับรองการเป็นนักเรียน และทรานสคริป ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นนักเรียนและถือวีซ่านักเรียนในประเทศไทย

4. ใบสำคัญถื่นที่อยู่ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย (ระบุตำแหน่งและเงินเดือน)

6. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ

7. หนังสือเชิญ (หากมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศเกาหลี)

8. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ

9. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก (ออกโดยธนาคาร)

10. กำหนดการการท่องเที่ยวในแต่ละวัน หรือแผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน

11. หลักฐานการจองโรงแรม (ถ้ามี)

12. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)

13. ตราประทับรีเอ็นทรี่ เพอร์มิท ที่รับจากตม.ประเทศไทย และสำเนา 1 ชุด

14. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)

15. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

16. แบบฟอร์มขอวีซ่า

 

กรณีที่ไปท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยว ขอให้เตรียมเอกสารส่วนของบริษัทนำเที่ยวดังนี้

1. เอกสารรับรองการเป็นลูกทัวร์

2. ตารางการทัวร์

3. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทของบริษัทไทย

4. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทของบริษัทเกาหลี

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน (C-31, D-2, D-4)

1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด

2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน และทรานสคริป

    ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นนักเรียนและถือวีซ่านักเรียนในประเทศไทย

3. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ปกครองจากบริษัท (ระบุตำแหน่งและเงินเดือ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หากผู้ปกครองเป็นเจ้าของกิจการ

4. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

5. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของนักเรียนหรือผู้ปกครอง (ออกโดยธนาคาร)

6. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลี

7. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)

8. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

9. แบบฟอร์มขอวีซ่า

สำหรับกรณีนักเรียนไทย กรุณาเตรียมเอกสารในข้อ 1,2,5,6,8 และ 9 เท่านั้นข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

http://tha.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/tha/visa/issuance/index.jsp

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved