กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : อินเดีย(India)

วีซ่าท่องเที่ยว TOURIST VISA

เอกสารที่ต้องเตรียม

- หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมองอำนาจ
- แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า โดยกรอกออนไลน์ที่ http://indianvisaonline.gov.in/visa/ พร้อมอัพโหลดรูปถ่าย
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า + สำเนา 1 ชุด
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าอินเดีย
- รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้วจำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กรุณาแนบเอกสารเพิ่ม ดังนี้ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน สำเนาพาสปอร์ต/บัตรประชาชนบิดา+มารดา จดหมายยินยอมให้เดินทางจากบิดา+มารดา กำหนดการเดินทาง และเอกสารของผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย

ระยะเวลาการพิจารณา: 3 วันทำการ
สำหรับนักบวชที่เดินทางไปแสวงบุญ และถือพาสปอร์ตไทย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 

วีซ่านักเรียน STUDENT VISA

เอกสารที่ต้องเตรียม

 

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย

Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)

อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

โทรศัพท์ : 02-6641200

Email: infothai@ivsglobal.in

Website: www.indiavisathai.com

 

วันและเวลาทำการ

สำหรับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น.

สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น.

 

Last update: 04/09/2018

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved