กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : อินเดีย(India)

วีซ่าท่องเที่ยว TOURIST VISA

เอกสารที่ต้องเตรียม

- หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมองอำนาจ

- แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า โดยกรอกออนไลน์ที่ http://indianvisaonline.gov.in/visa/ พร้อมอัพโหลดรูปถ่าย

- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า + สำเนา 2 ชุด

- รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้วจำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

- กำหนดการเดินทาง

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

- ใบจองโรงแรม (วันที่ตรงกับตั๋วเครื่องบิน)

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาสูติบัตรสำหรับเด็ก

- สำหรับผู้เดินทางพร้อมกับญาติ/เพื่อนในอินเดียว จะต้องแสดงจดหมายเกี่ยวกับที่พักและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: เอกสารจะต้องเขียนโดยปากกาสีดำเท่านั้น

 

วีซ่านักเรียน STUDENT VISA

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า โดยกรอกออนไลน์ที่ http://indianvisaonline.gov.in/visa/ พร้อมอัพโหลดรูปถ่าย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้วจำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า + สำเนา 2 ชุด
 5. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 6. สำเนา Work Permit/ Resident Permit (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย)
 7. จดหมายตอบรับตัวจริงจากสถาบันการศึกษาในอินเดีย
 8. ผลการเรียนล่าสุด เช่น mark sheet/transcripts/report card
 9.  ประกาศนียบัตรการศึกษา
 10. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน แสดงว่ามีเงินเพียงพอต่อการศึกษา
 11. จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่ายจากผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
 12. หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมองอำนาจ
 13. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และหลักฐานที่พักในอินเดีย (เช่นใบจองโรงแรม จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติในอินเดีย)
 14. ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทย ควรยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเดินทาง และ 8 วันสำหรับผู้ถือสัญชาติอื่นๆ
 15. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า

3 - 5 วันทำการ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย และหนังสือเดินทางชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตทำงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป)

6 - 8 วันทำการ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตทำงานอายุน้อยกว่า 3 ปี)

หมายเหตุ  ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย

Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)

อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

โทรศัพท์ : 02-6641200

Email: infothai@ivsglobal.in

Website: www.indiavisathai.com

 

วันและเวลาทำการ

สำหรับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น.

สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น.

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved