กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : อังกฤษ(United Kingdom)

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศสหราชอาณาจักร

- หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 1 แผ่น หน้า-หลัง เป็นอย่างน้อย และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

- สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายติดอยู่ และ หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือ หน้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี)

- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง (กรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ได้ที่ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/)

- รูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 1 รูป ขนาด 45x35 มิลลิเมตร (ประมาณ 2 นิ้ว) ขนาดของหน้าเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูตัวอย่างรูปถ่ายได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/visa-photo-guidance.pdf

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)

- หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript รวมทั้งหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ว่าเคยเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา

- หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว

- หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษดังนี้

- หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่ายรับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้

 - ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่บิดา–มารดา ต้องมีหลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด

- สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)

- หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายงานทางการเงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ  หนังสือรับรองการทำงาน  หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Payslip) หลักฐานการถือครองหุ้น  หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน

- หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ / ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี)

   - ในกรณีที่ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษ กรุณานำ

 - หนังสือรับรองยืนยันจะให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

 - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง

 - หลักฐานการเงินของผู้รับรอง

 - หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า

 - หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียนและค่าดำเนินการสมัครวีซ่าของวีเอฟเอส  ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต  ตรวจสอบได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/fees/?langname=Thai

 - ผู้ติดตาม (เช่นเด็กที่เดินทางกับผู้ปกครอง) ต้องจ่ายค่าวีซ่าในอัตราเดียวกับผู้ยื่นคำร้อง หลัก ผู้ติดตามทุกคนต้องจ่ายค่าวีซ่าไม่ว่าจะถือหนังสือเดินทางแยกหรือ มีรายชื่ออยู่ในหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง

 - ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้

- ผลการตรวจร่างกายจาก IOM - Information Sheet for Tuberculosis Testing

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าตามที่ระบุข้างบนนี้ เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่ว ๆ ไป ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด

 

ประกาศเรื่องเริ่มสัมภาษณ์นักเรียนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบฐานคะแนน(Tier 4 student)

ถ้าท่านยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนในระบบฐานคะแนน (Tier 4 student) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมเป็นต้นไป ท่านอาจได้รับการสัมภาษณ์สั้นๆ เมื่อท่านไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อเก็บลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า การสัมภาษณ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ในการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านหรือที่เราเรียกว่าการสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยบันทึกการสัมภาษณ์ของท่านจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาร่วมกับคำร้องขอวีซ่าและเอกสารประการยื่นคำร้องฯของท่าน ทั้งนี้ท่านอาจถูกสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้อีกหากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 

คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งต่อไปที่สถานทูตอังกฤษเพื่อการพิจารณา หลังจากนั้น หนังสือ เดินทาง จะถูกส่งกลับมา ณ ศูนย์ยื่นคำร้อง ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกใช้บริการบริษัทจัดส่งเอกสารหนังสือเดินทางจะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 20.00 น. ) ทั้งนี้บริการดังกล่าวนี้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร ซึ่งตั้งอยู่ที่:

อาคารเดอะ เทรนดี้

ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์             08:30-15:00

 

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):

วันเสาร์    08:30-12:00

 

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์    10:00-16:00

วันเสาร์                  08:30-12:00

การบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ

รัฐบาลอังกฤษกำลังนำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (การสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล) มาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการบันทึก ข้อมูลทางชีวภาพที่จะนำไปใช้ทั่วโลก ขบวนการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถทำให้ สะดวกขึ้นในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในอนาคต และเพื่อต่อสู้กับการโกงวีซ่าและการใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรในแบบที่ผิด

หมายเหตุ

  - ผู้สมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใด ต้องมาดำเนินการขอวีซ่าอังกฤษด้วยตัวเองที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ และจะต้องถูกสแกนนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล ผู้สมัครไม่สามารถยื่นขอวีซ่าอังกฤษได้ถ้าหากผู้สมัครปฎิเสธขั้นตอนดังกล่าว

  - การสแกนนิ้วมือจะมีการบันทึกลงในเครื่องสแกน ที่นิ้วมือจะต้องไม่มีหมึก , ของเหลวหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้น หลังจากทำการถ่ายรูป ดิจิตอลจะถูกบันทึกและขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 5 นาที

  - ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมั่นใจว่าไม่มีการทาสี เช่นการทำเฮนน่า, แผลถลอก หรือการขีดเขียนใดๆทั้งสิ้น

  - บาดแผลจากของมีคมหรือ รอยช้ำบนใบหน้าก็ต้องรอให้หายเป็นปกติเสียก่อน จึงจะสามารถทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพได้

  - รูปดิจิตอลจะไม่สามารถถูกถ่ายได้ถ้า ผู้สมัครคลุมผ้าปกปิดใบหน้า, ใส่แว่นตาดำ, คลุมหน้าหรือคอ

  - การสมัครขอวีซ่าอังกฤษจะไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะได้รับการบันทึก ทางชีวภาพแล้ว

 

การเก็บบันทึกข้อมูลทาง ชีวภาพ กระบวนการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2550 และจะใช้กับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศอังกฤษ:

- ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ ที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่า ประเทศอังกฤษ

- ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาดำเนินการสมัครแทนได้

- หลังจากการยื่นเอกสารการสมัครขอวีซ่าแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้าไปที่ห้องบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ

- ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากว่าจะมีคำสั่งจากสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ

- หลังจากที่ผู้สมัครจะได้ให้บริการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพแล้ว ผู้สมัครสามารถออกจากศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษได้ โดยจะได้รับการแสตมป์บนใบเสร็จ ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางออก

 

วิธีรับหนังสือเดินทาง

กรุณาตรวจสอบสถานะภาพใบสมัครของท่าน(อีเมล์) ก่อนเดินทางมารับที่ ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่า ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา ปกติแล้วสถานทูตอังกฤษฯใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า อย่างน้อย 15 วันทำการ และสถานทูตฯ ต้องการสัมภาษณ์ผู้สมัครท่านใด ศูนย์ยื่นวีซ่าฯจะเป็นผู้ติดต่อเพื่อแจ้งวันและเวลาสัมภาษณ์แก่ผู้สมัคร

 

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางของท่านได้โดยมีทางเลือก 2 ทางดังนี้:

1. มารับพาสปอร์ตที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าฯ ณ ที่ๆท่านมาสมัคร ผู้สมัครต้องนำ

     - ใบเสร็จตัวจริง

     - สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราแสตมป์ ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด

หมายเหตุ:

ถ้าท่านต้องการให้บุคคลท่านอื่นมารับแทน ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องเตรียม:

     - ใบเสร็จตัวจริงออกให้โดยศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ณ วันที่ท่านมาสมัคร

     - หน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตมป์ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด

     - หนังสือมอบอำนาจจากผู้สมัคร หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถให้ผู้ปกครองมารับหรือเซ็นต์มอบอำนาจแทนได้

     - ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มารับแทน

วัน - เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 15:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุด)

 

2. รับหนังสือเดินทางโดยใช้บริการ บริษัทจัดส่งเอกสารจีดีเอ

ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งหนังสือเดินทางไปยังศูนย์รับเอกสารของบริษัทจี ดี เอ ที่ใกล้ที่สุด โดยบริษัทจัดเอกสารจี ดี เอ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเดินทางของผู้สมัครที่แจ้งความจำนงใช้บริการไปศูนย์ให้บริการที่ผู้สมัครเลือกไว้

หมายเหตุ: ค่าบริการจัดส่งเอกสารต้องชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมวีซ่าในวันที่ท่านมาทำการสมัคร

 

สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2 305 8333

แฟ็ก: +66 (0) 2 255 9278

 

เวลาทำการ (เวลาท้องถิ่น):

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08:00-12:00 / 12:45-16:30

วันศุกร์: 08:00-13:00

Website: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/?langname=Thai

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ต้องการนัดหมายล่วงหน้ากับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ท่านต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าก่อนที่ www.visa4uk.fco.gov.uk

และในวันนัดหมายกรุณานำใบคำร้องขอวีซ่าที่ท่านกรอกส่งทางออนไลน์มาด้วย

 

ผู้ยื่นคำร้องเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รวมทั้งผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียน และวีซ่าผู้ติดตามนักเรียน ต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์

 

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ ทางออนไลน์ สามารถที่จะนัดหมายล่วงหน้าได้ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า

โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 3-5 วันทำการ ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 100 ปอนด์ (ราคารวมภาษี)  ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว

- ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี)

หากผู้ติดตามประสงค์จะใช้บริการขอวีซ่าเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

- ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

- ผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท

- ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่าเพื่อไปลงเรือในสหราชอาณาจักร (Joining Ship) โดยต้องเคยขอวีซ่าประเภทเดียวกันนี้ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา และต้องมีสมุดประจำตัวลูกเรือ (Seaman's Book)

- ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบินในประเทศไทย(นักบิน สจ๊วตและแอร์โอสเตส)ขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวหรือธุรกิจ โดยจะต้องเตรียมจดหมายรับรองการทำงานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

- วีซ่า Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน

รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

- วีซ่า Tier 2 แบบระบบฐานคะแนน

รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

- วีซ่านักเรียนแบบระบบฐานคะแนนทุกประเภทรวมถึงวีซ่าผู้ติดตามนักเรียนที่เป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

ประกาศสำคัญ

ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้ อย่างไรก็ตาม

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจเข้าเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนแล้ว

ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ หรือในบ้างครั้งที่อาจใช้เวลานานกว่า 3-5 วันทำการซึ่งจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก

การนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในเวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30-15.00

ท่านสามารถเลือกใช้บริการนัดหมายในช่วงวันเสาร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคนต้องการมากที่สุด โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 2,800 บาท ซึ่งท่านสามารถเข้าไปทำการนัดหมายโดยเลือก Prime Time option เมื่อท่านเข้าไปที่ scheduling an appointment และท่านต้องนำเงินสดมาชำระในวันที่ท่านมายื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/index.html

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved