กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : ออสเตรเลีย(Australia)

ประเทศออสเตรเลีย

 
การดำเนินการของสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้บริหารสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ บริษัทวีเอฟเอส - สำนักงานเพื่อการ ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ศูนย์บริการ จัดส่งเอกสารจีดีเอใกล้บ้านท่านทั้ง 6 แห่งในประเทศ
 
ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์*
อีเมล์: info.auth@vfshelpline.com
แผนที่  
 
เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์* 
ยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์นอกเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 16:00 น.-17:00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์* 
(การยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์นอกเวลาทำการจะเปิดเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน และท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการปกติ)
เวลารับเอกสาร ตั้งแต่เวลา 15:00 น. – 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*
*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
 
ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย เชียงใหม่
191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
แผนที่ 
เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*
เวลารับเอกสาร ตั้งแต่เวลา 14:30 น. – 15:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*
*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
 
 
สถานทูตออสเตรเลีย (Australian Embassy, Bangkok)
181 Wireless Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 02 344 6300
Visa Enquiries: +66 2 118 7100
Email: austembassy.bangkok@dfat.gov.au  
 Website: https://thailand.embassy.gov.au/bkok
 
 
วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียน (สำหรับผู้เรียนไม่เกิน 3 เดือน)
โปรดแนบรายการเอกสารนี้ใว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ (ยื่นออนไลน์หรือยื่นใบสมัครผ่าน VFS)
 
ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:
 
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
หลักฐานอื่นๆ
 
 สิ่งสำคัญควรทราบ
 
วีซ่าในหนังสือเดินทาง
ด้วยระบบอันทันสมัยของประเทศออสเตรเลียท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอนุมัติวีซ่าแสดงในหนังสือเดินทางของท่าน ในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเนื่องจากระบบของวีซ่าเป็นรูปแบบอีเล็คโทรนิค เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอีเล็คโทรนิคว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ทราบเป็นรายบุคคล
 
การอนุมัตินี้เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร และสำเนาหนังสือเดินทาง ฉะนั้น หากท่านได้ทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่ได้แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้ท่านมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น
 
 
วีซ่านักเรียน (ยื่นวีซ่าออนไลน์เท่านั้น)
 
การตรวจสุขภาพ
 
ข้อกำหนดด้านการเงิน
การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ยกเว้นทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดหรือไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ อาทิเช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ การแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทำได้ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ผันแปรเป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจำหรือค้ำประกันการกู้ยืม ผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
 
ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
เอกสารยินยอมให้เดินทาง
หากต้องการอยู่อาศัยกับบิดา/มารดา หรือผู้ได้รับสิทธิปกครองในประเทศออสเตรเลียจะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ หรือการสมัครวีซ่าผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนตามเวลาที่กำหนดเรียนหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปีขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน ในกรณีนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 157N (Nomination of a Student Guardian) หรือ
 
ในกรณีที่จะพักอาศัยกับญาติในออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์, หลักฐานว่าญาติ/ผู้ปกครองนี้มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ มีใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารที่แสดงว่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 157N (Nomination of a Student Guardian)
 
 
เอกสารรับรองการศึกษา

 

Last update: 04/09/2018

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved