กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : ออสเตรเลีย(Australia)

ประเทศออสเตรเลีย

การดำเนินการของสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้บริหารสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ บริษัทวีเอฟเอส - สำนักงานเพื่อการ ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ศูนย์บริการ จัดส่งเอกสารจีดีเอใกล้บ้านท่านทั้ง 6 แห่งในประเทศ

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่:

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

แผนที่ตั้ง 

เวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :++66(0) 21187100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

หรืออีเมล : info.dibpth@vfshelpline.com

สถานทูตออสเตรเลีย
37 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 02 344 6300
แฟกซ์: 02 344 6593
เว็บไซต์: 
www.austembassy.or.th

 

วีซ่านักเรียน โปรดแนบรายการเอกสารนี้ใว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ

- แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร

- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ที่ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังได้)

- รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้วจำนวน 1 รูปของผู้สมัคร

- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด) และหนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน

- บัตรประชาชนไทย(สำาหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร

- เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส

สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

- เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน

- เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)

- สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปีแต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารที่แสดง

ว่ามีการตอบรับการเขัาศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)

การตรวจสุขภาพ

- ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร ทางกระทรวง

ได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะท าได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัคร

แล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให้ด าเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทาง

อีเมล์ (e-mail) แฟกซ์ (fax) หรือทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและโค๊ดหมายเลขซึ่งเป็ นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการ

ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั ้งเพื่อการน าส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค ตรวจดูรายนามแพทย์

และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์ http://www.immi.gov.au/Help/Locations/Pages/Thailand.aspx

- หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน Overseas Student Health Cover (OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลที่ได้ระบุรวมไว้ในใบสมัคร

ข้อกำหนดด้านการเงิน

- หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน

เอง (และสมาชิกในครอบครัวแม้ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน) ในระยะเวลา 12

เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย

ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุม

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลับภูมิลำเนาของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว และ

- ค่าเรียน และ

- ค่าครองชีพ โดยประมาณ

 -18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี

 - 6,300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปีสำหรับคู่สมรส

- 3,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปีเป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี

 - 2,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปี สำหรับบุตรคนต่อไป

การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ยกเว้นทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดหรือไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ อาทิเช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ การแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทำได้ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ผันแปรเป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจำหรือค้ำประกันการกู้ยืม ผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง

- หลักฐานตามกฎหมายแสดงถึงที่มาของรายได้ของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ เช่น สลิปเงินเดือน งบดุล/ภาษีประจำปีของบริษัท หลักฐานการขายทรัพย์สินที่ถูกต้อง

- หากท่านได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้อื่น จะต้องแสดงการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้สนับสนุน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หมายเลขติดต่อ ที่อยู่

อาศัย โทรศัพท์) เป็นต้น

ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารยินยอมให้เดินทาง

- เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ

- บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้ อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229

(ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

- ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

-  ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ

-  หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ

-  บันทึกคำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

หากต้องการอยู่อาศัยกับบิดา/มารดา หรือผู้ได้รับสิทธิปกครองในประเทศออสเตรเลียจะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ หรือการสมัครวีซ่าผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนตามเวลาที่กำหนดเรียนหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปีขึ้้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน ในกรณีนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 157N (Nomination of a Student Guardian) หรือ

ในกรณีที่จะพักอาศัยกับญาติในออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์, หลักฐานว่าญาติ/ผู้ปกครองนี้มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ มีใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารที่แสดงว่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฏหมายตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 157N (Nomination of a Student Guardian)

- ใบรับรองการสอบประวัติของญาติที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนี้ จะต้องขอจากจากแผนกสันติบาลของกรมตำารวจจากทุกประเทศที่บุคคลนั้นได้พำนักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา โปรดศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก Character Requirements Penal Clearance Certificate โดยสามารถรับแบบฟอร์มเพื่อขอ

ใบรับรองได้ที่ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (VFS-Thailand)

- เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองว่ามีการจัดเตรียมสถานที่พำนักและดูแลผู้สมัคร ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

เอกสารรับรองการศึกษา

- เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆการศึกษาระดับมัธยมปลายถึง

ระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts

- หลักฐานรับรองการงาน (กรณีที่ได้ท างานมาก่อน)

 

วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียน (สำหรับผู้เรียนไม่เกิน 3 เดือน) โปรดแนบรายการเอกสารนี้ใว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ

- แบบฟอร์ม 1419 - เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆที่

 ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดือน) กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร

- ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ตรวจสอบได้ที่ http://www.immi.gov.au/fees-charges/

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด) และ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทาง หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง

- สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)

- สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของท่านและถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน

- หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่นทะเบียนสมรส  ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และลายลักษณ์อักษรเขียนยืนยันความสัมพันธ์นั้น

- ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์

- หากผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องที่ชัดเจน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน/รับรอง

- หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านและ

 สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพ านักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดงสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝากนี้จะส่งคืนให้ภายหลังพร้ อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)

- หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง

 ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาติให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน

 การเป็นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจำปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่

 

ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

- เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย

หรือ

- บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่มิได้เดินทางพร้อมบุตรลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229

(ใบอนุญาตยินยอมรับได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (AVAC) หรือจากเวปไซด์ www.immi.gov.au

ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

- ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ

- หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ

- คำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสาหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

- ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ (อ่านดูรายละเอียดด้านล่าง)

- หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

 

หลักฐานอื่นๆ

- ข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับคืนประเทศที่มีถิ่นที่อยู่เดิมได้ตามปรกติ

- หากจุดประสงค์ของท่านคือเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้องโปรดแสดงหลักฐานการเชิญ หากมีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ให้แสดงหลักฐานการเงินของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

 

สิ่งสำคัญควรทราบ

- โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริงที่ไม่ได้ระบุการขอไว้ นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ท่านควนยื่นสำเนาที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น

- โปรดอย่าจอง/ซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบ หรือ

อำนวยความสะดวกในการอนุมัติวีซ่าให้ท่านเดินทางอันเนื่องจากการที่ท่านได้ทำการซื้อหรือจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้า

วีซ่าในหนังสือเดินทาง

ด้วยระบบอันทันสมัยของประเทศออสเตรเลียท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอนุมัติวีซ่าแสดงในหนังสือเดินทางของท่าน ในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเนื่องจากระบบของวีซ่าเป็นรูปแบบอีเล็คโทรนิค เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอีเล็คโทรนิคว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ทราบเป็นรายบุคคล

 

การอนุมัตินี้กี่ยวเนื่องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร และสำเนาหนังสือเดินทาง ฉะนั้น หากท่านได้ทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่ได้แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้ท่านมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น

 

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved