กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : สิงค์โปร์(Singapore)

วีซ่าท่องเที่ยว


สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า และสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

 

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) มีดังนี้


• แบบฟอร์ม 16, V39s และ V36 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.ica.gov.sg/apply/studentpass/apply
• รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้วเท่า จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) 
• สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ 
• หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 
• สำเนาหนังสือเดินทาง
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
• หลักฐานทางการเงิน

 

สถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย
129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
Tel: 02 286 2111, 02 286 1434
Fax: 02 – 286 6966, 02 – 287 2578
E-Mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg
Website: www.mfa.gov.sg/bangkok

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved