กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : ญี่ปุ่น(Japan)

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

 

ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

 

เอกสารสำหรับวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

1. หนังสือเดินทาง / Passport (ตัวจริง)

2. ใบคําร้อง / Application Form (ตัวจริง)

3. รูปถ่าย / Photo (ตัวจริง)

4. แบบสอบถาม / Questionnaire (ตัวจริง)

5. ทะเบียนบ้าน / Resident Registration (ตัวจริงและสําเนา)

6. สมุดบัญชี /ใบรบรองสถานะทางการเงิน/ Bank book / Bank Statement (ตัวจริงและสําเนา)

7. เอกสารแสดงอาชีพ / Occupation (เอกสารใดเอกสารหนึ่งในข้อ 7.1 – 7.5)

7.1 หนังสือรับรองการทํางาน / Certificate of employment (ตัวจริง)

7.2 หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/การค้า / Certificate of Commercial registration (ตัวจริงและสําเนา)

7.3 หนังสือรับรองสภาพความเป็นนักเรียน / Certificate of enrollment (ตัวจริง)

7.4 กรณีของแม่บ้านและผู้เกษียณอายุใช้หนังสือรับรองการทํางานของผู้อุปการะ / Certificate of sponsor’s employment in case of housewife or retired (ตัวจริง)

7.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระเช่น Freelance ใช้จดหมายอธิบายรายได้ / Throughout Explanation of your occupation and income (ตัวจริง)

8. หนังสือยินยอมและใบรบรองการทำงานของผู้ปกครอง (สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีและไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง) (ตัวจริง)

9. สูติบัตร / Certificate of Birth (ตัวจริงและสําเนา)

10. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล / Certificate of name change (ตัวจริงและสําเนา)

11. ทะเบียนสมรส / Certificate of Marriage (ตัวจริงและสําเนา)

12. กรณีไปเยี่ยมเพื่อน (คนไทยหรือคนญี่ปุ่น) ที่ประเทศญี่ปุ่น / Visit friend in Japan (ข้อ 12.1 – 12.2 จําเป็นต้องยื่นทุกเอกสาร)

12.1 จดหมายหรือหลักฐานรับรองความสมพันธ์หรือหนังสือเชิญ (ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน) / Letter or Evidence of relationship (Letter, Photo, Phone bills) / Invitation letter (ตัวจริงหรือสําเนา)

12.2 สําเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนที่ญี่ปุ่น (หน้าที่มีชื่อสกุล, รูปถ่ายและตราอนุญาตพํานัก) / Copies of Passport

13. กรณีคนที่ญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย / Friends in Japan responsible for expense

13.1 หนังสือรับรองเช่นการเสียภาษี, บัญชีเงินฝาก, การยื่นภาษีเงินได้, หนังสือรับรองรายได้ / Certificate such as Tax payment, Bankbook, Income Tax form, Income certificate (ตัวจริงหรือสําเนา)

14. หนังสือค้ำประกัน / Guarantee Letter

15. Other Please informs / อื่นๆ กรุณาระบุ

 

เอกสารสำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก  (CoE)

1. หนังสือเดินทาง / Passport (ตัวจริง)

2. ใบคําร้อง / Application Form (ตัวจริง)

3. รูปถ่าย / Photo (ตัวจริง)

4. แบบสอบถาม / Questionnaire (ตัวจริง)

5. ทะเบียนบ้าน / Resident Registration (ตัวจริงและสําเนา)

6. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก

7. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล

8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การเปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ และ ณ วันที่ 23 กันยายน ในปีเดียวกันได้เปิดเคาน์เตอร์บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทยจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งจังหวัดอื่นๆ อีก 5 จังหวัด ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางเท่านั้น ส่วนทางสถานทูตญี่ปุ่นจะยังคงเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการอนุมัติวีซ่า รวมทั้งให้บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่า คืนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ กรุณายื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1กันยายน 2557 เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910
เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
แผนที่ การเดินทาง 

การยื่นใบคำร้อง 

วันจันทร์- ศุกร์  เวลา 08 : 30 น.  - 18 : 00 น.


การรับหนังสือเดินทางคืน 

วันจันทร์- ศุกร์  เวลา 08 : 30 น.  - 18 : 00 น.


ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร : +66 02 – 251-5197, +66 02 – 251-5198
ติดต่อได้ระหว่าง 08 : 30 น. ถึง 18 : 00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ 
หรือ อีเมล์ : info.jpth@vfshelpline.com
เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน : + 66-(0)82-454-6221 

เว็บไซด์ http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/

ท่านสามารถตรวจสอบแผนที่ที่ทำการของศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ที่นี่ http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/contactus.html

 

ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างไปตามสัญชาติของผู้ยื่นและประเภทวีซ่า 

 

ประเทศ

วีซ่าทั่วไป

มัลติเพิลวีซ่า

ทรานซิสวีซ่า

ไทย

920

1,840

210

อินเดีย

260

260

20

อิหร่าน

1,580

3,140

1,580

อัตราค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ราคา 595 บาท ต่อหนึ่งคำร้อง 

 

ใบคำร้องขอวีซ่า http://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform_new.pdf

แบบสอบถาม-ฉบับภาษาอังกฤษ http://www.th.emb-japan.go.jp/en/consular/visa_qe.pdf

แบบสอบถาม -ฉบับภาษาไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa_qt.pdf

เอกสารสำหรับวีซ่าประเภทต่างๆ สามารถดูได้ที่ http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html 

 

ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์       
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 12.00 น. และ 13:30 น. - 16:00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

 

ที่มา: http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visaindex.html

Last update: 29/08/2018

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved