โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี โซเนวา เกาะกูด บินไป กลับ สุวรรณภูมิ - เกาะกูด – สุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องบินส่วนตัว


3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี โซเนวา เกาะกูด (เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึนไป พัก Bay View Pool Reserve Villa / รวมอาหารทุกมื้อ เช้า, กลางวัน, ค่ำทริปดำนํ้าดูปะการังเกาะรัง / พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดทริป) ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี โซเนวา เกาะกูด