สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ: UK) และ บริเตน (Britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในเครือจักรภพอังกฤษ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีถึง16 ปี เด็กนักเรียนประมาณ 95% จะเรียนในโรงเรียนรัฐบาล สำหรับผู้ปกครองที่มีฐานะดีและมีรสนิยมสูงมักส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ส่วนนักเรียนต่างชาตินั้นมีสิทธิลงเรียนในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

ระบบการศึกษาเองก็แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ 
- ระบบที่ใช้ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ 
- ระบบที่ใช้ในสก๊อตแลนด์

Pre-school or pre-preparatory
ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน โดยมากนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนที่เนอสเซอรี่เมื่ออายุ 3 หรือ 4 ปี

Preparatory education
ในระบบเอกชน หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจะเปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 5 ถึง 13 ปี สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นส่วนมากมักจะเริ่มเรียนเมื่ออายุ 7 ปี และโดยมากจะอยู่ประจำ และหลังจากนั้นจะเลื่อนชั้นไประดับมัธยมเมื่ออายุ 11 หรือ 13 ปี

ระดับประถมศึกษา
เด็กนักเรียนอังกฤษในระบบโรงเรียนรัฐบาลโดยมากเข้าเรียนระดับชั้นประถมเมื่ออายุ 5 ปี และเลื่อนชั้นเข้าระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุครบ 11 ปี

ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึง GCSEs หรือเทียบเท่า)
โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักรทั้งในระบบรัฐบาลและเอกชนเปิดสอนให้นักเรียนจนถึงอายุ 16 ปี และเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการสอบ GCSEs หรือ เทียบเท่า โดยมากนักเรียนต่างชาติเริ่มเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเมื่ออายุ 11 หรือ 13 ปี

การศึกษาหลังอายุ 16 ปี (รวมถึง A-levels หรือเทียบเท่า)
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ16 ปีแล้ว นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เรียนต่อ และ ทำงานได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเรียนต่อระดับ A-levels หรือเทียบเท่าในวิทยาลัยที่เรียกว่า sixth-form college หรือ college of further education นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่สอบ A-levels เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

การศึกษาหลังอายุ 18 ปี
นักเรียนโดยมากจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุ 18 ปี และได้รับวุฒิการศึกษา A-levels หรือเทียบเท่า และหลังจากนั้นก็จะศึกษาต่อไปในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา (Further Education) เป็นคำที่ใช้เรียกการศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปี วิทยาลัยมากกว่า 600 แห่งในสหราชอาณาจักรเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาหลากหลายรวมทั้ง หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรGCSEs และ A levels หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตร Access และหลักสูตรปริญญาตรีบางวิชา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) เป็นคำที่ใช้เรียกการศึกษาและการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ บางสถาบันซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีมหาวิทยาลัยกว่า 90 แห่งในสหราชอาณาจักรและเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาหลากหลาย

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ล้วนต้องการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา จึงได้มีการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
การเปลี่ยนที่อยู่และการศึกษาในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ มีส่วนทำให้การเรียนรู้กลายเป็นความท้าทาย มากกว่าปกติ แต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องวิตก เพราะจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ว่า จะเป็นเรื่องวิธีการเรียน ทักษะต่าง ๆ การจัดเวลาเรียน หรือการจัดวิธีการทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สหราชอาณาจักรได้เปิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมาเป็นเวลานาน และโรงเรียนสอนภาษาทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ หลักสูตรภาษานี้จะมีทุกระดับเพื่อให้ เหมาะกับความสามารถของนักศึกษา โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนเพื่อให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียน ได้อย่างทั่วถึง

โรงเรียนประจำและวิทยาลัย
โรงเรียนประจำจะจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแต่ละห้องจะมีขนาดเล็ก และมีอุปกรณ์การสอนครบครัน โรงเรียนหลายแห่งยินดีรับนักเรียนต่างชาติและจัดหลักสูตรให้เป็นพิเศษ เช่นหลักสูตรภาษาเพื่อเสริมการเรียนตามปกติ

หลักสูตรวิชาชีพ
นักศึกษาส่วนมากที่มาเรียนหลักสูตรวิชาชีพจะเลือกเข้าเรียนในวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคนจะถูกจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัว มีหน้าที่ดูแลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาการเรียน หรือช่วยแก้ปัญหาในการเรียนที่เกิดขึ้น วิทยาลัยส่วนมากมักจะจัดสอนภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น.

หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโททั่วไป
นอกจากการเข้าชั้นเรียนแล้ว นักศึกษาหลักสูตรเหล่านี้จะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและการบรรยายด้วย โดยนักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวคอยให้คำปรึกษาและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาในการเรียน การมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดนี้ เป็นจุดเด่นของหลักสูตรปริญญาในสหราชอาณาจักร 
สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรจะมีบริการด้านภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ เช่นมีศูนย์ภาษาให้นักศึกษาได้ใช้บริการเอกสารและสื่อต่าง ๆ บางครั้งอาจมีการสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับหลักสูตรปริญญา โดยจัดหลักสูตรตามระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งจะเน้นที่ทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนตามหลักสูตรปริญญา

หลักสูตรปริญญาโท-เอกแบบวิจัย
หลักสูตรวิจัยในสหราชอาณาจักรหลายแห่งจะเริ่มต้นด้วยการเรียนเนื้อหาเบื้องต้นก่อน เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะการทำวิจัย เป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำวิจัยต่อไปเพราะเมื่อเริ่มการวิจัยแล้ว นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบงานของตนเอง แต่ก็จะอยู่ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ซึ่งจะช่วยดูแลตรวจสอบความก้าวหน้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

สำหรบการศึกษาในระดับอื่นนั้น หากนักศึกษาต้องการปรับปรุงภาษาของตนก็สามารถแจ้งความประสงค์แก่ทางสถาบันได้

ดาวน์โหลด